Izdavanje lične karte i vozačke dozvole

LIČNA KARTA

Svaki državljanin stariji od 18 godina, sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini dužan je da ima ličnu kartu izdatu u mjestu prebivališta. Državljanin stariji od 15, a mlađi od 18 godina, može podnijeti zahtjev za izdavanje lične karte. Preduslov za upis u auto školu jeste posjedovanje lične karte.

Detaljne informacije i upute za izdavanje lične karte možete pogledati na sljedećem linku: http://muptk.ba/licne-karte/

VOZAČKA DOZVOLA

Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole podnosi se organizacionim jedinicama – Odjeljenja za administraciju u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, u čijoj nadležnosti je izdavanje ličnih dokumenata, a prema prebivalištu podnosioca zahtjeva, odnosno na čijem području raseljena osoba ima boravište. Vozačka dozvola se izdaje na zahtjev lica koje je položilo vozački ispit.

Detaljne informacije i upute za izdavanje vozačke dozvole možete pogledati na sljedećem linku: http://muptk.ba/vozacka-dozvola/